بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

در این مقاله پس از مقدمه‎ای کوتاه، الگوی مصرف انرژی در ایران، روند تقاضای انرژی و مقایسه آن با گذشته و پیش‎بینی روند آتی آن به تفصیل مورد بررسی قرار می‎گیرد.

پس از تشریح کامل وضعیت موجود از بُعد اقتصادی و زیست محیطی و هزینه هایی که از این نظر جامعه و دولت متحمل می‎گردد، لزوم بهینه سازی مصرف سوخت و جایگزینی انواع دیگر انرژی مورد بحث قرار می‎گیرد. سپس با اشاره به الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و میزان نقش آن در آلودگیهای زیست‎محیطی ، بهینه‎سازی مصرف سوخت هم از بُعد چگونگی کیفیت لوازم انرژی بر و هم از بُعد چگونگی ساخت بنا تشریح می‎گردد. در انتها پس از ارائه راهکارهای لازم به بحث خاتمه داده می‎شود.

مقدمه

امروزه بحث انرژی از مهمترین مباحث مطرح در تمام کشورهای جهان در امر توسعه به شمار می‎رود. توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نه تنها نیازمند مصرف انرژی، بلکه  نیازمند افزایش مصرف آن است. نگاهی به روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه به وضوح نشان می‎دهد که هرگونه شتاب در امر توسعه، همزمان با افزایش قابل توجه در میزان مصرف انرژی بوده است. تا به امروز انرژی مصرفی جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسیلی تأمین شده است. اما مسائل و مشکلات متعدد از جمله محدودیت و پایان‎پذیر بودن منابع فسیلی و اثرات زیست‎محیطی ناشی از سوزاندن این منابع ضرورت صرفه‎‎جویی در مصرف انرژی با بهینه‎سازی مصرف آن و نیز جایگزینی منابع دیگر انرژی بخصوص انرژیهای تجدیدپذیر را آشکار نموده است.

جایگاه انرژی فسیلی در ایران

با نگاهی به ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۱ جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‎شود که در این سال عرضه کل انرژی اولیه برابر ۱۷۷۱٫۸ میلیون بشکه معادل نفت خام است که حدود ۹۶٫۲۶ درصد آن در داخل کشور تولید شده و مابقی به صورت انواع فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی و سوختهای جامد و برق از خارج کشور وارد شده است. که از این مقدار حدود ۴۹٫۲۶ درصد آن بصورت نفت خام و فرآورده‎های نفتی و مقدار بسیار جزئی آن بصورت گاز طبیعی ، برق و سوختهای جامد صادر شده است.

به عبارت دیگر حدود ۵۰٫۷۴ درصد باقیمانده یعنی در حدود ۸۹۸٫۹ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی در داخل کشور مصرف شده است. که از این مقدار انرژی مصرفی نزدیک به تمام آن از منابع فسیلی اعم از نفت و فرآورده‎های نفتی ، گاز طبیعی و سوختهای جامد تأمین گردیده است.

(زیرا فقط سهم کوچکی حدود ۰٫۷۱ درصد آن توسط انرژی آبی و انرژیهای تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و باد تأمین گردیده است) بنابر این وابستگی کامل بخش انرژی کشور به منابع انرژی فسیلی به روشنی مشهود است.

مصرف انرژی در ایران

بررسی جمعیت و مصرف انرژی در طی دو دهه گذشته نشان می‎دهد که در سال ۱۳۶۱ سرانه عرضه انرژی اولیه در کشور ۶٫۷۰ بشکه معادل نفت خام بوده و این رقم در سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به ترتیب به ۱۰٫۸۰ و ۱۵٫۳۳ بشکه معادل نفت خام رسیده است.

ارقام مشابه برای سرانه مصرف نهائی انرژی در سه سال یاد شده به ترتیب ۵٫۲۲ و ۷٫۷۰ و ۱۰٫۹۱ بشکه معادل نفت خام می‎باشد. بنابر این مشاهده می‎شود که رشد سالیانه شاخص‎های سرانه عرضه انرژی اولیه و سرانه مصرف نهائی انرژی در طی دوره مزبور به ترتیب ۵۶ و ۴۳ درصد بوده است.

افزایش فوق را نمی‎توان تماماً به سطح رفاه جامعه مربوط دانست زیرا اگر شاخص شدت انرژی را در دو دهه اخیر مورد مطالعه قرار دهیم می‎بینیم که در سال ۱۳۶۱ برای تولید یک میلیون ریال کالا و خدمات در اقتصاد کشور حدود ۱٫۴۸ بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه به مصرف رسیده است و حال آنکه رقم مشابه در سال در سال ۱۳۸۱ برای تولید همین مقدار ارزش افزوده نزدیک به ۲٫۸۳ بشکه معادل نفت خام بوده است. یعنی در سال ۱۳۸۱ اقتصاد ایران ۲ برابر سال ۱۳۶۱ انرژی مصرف کرده تا بتواند همان مقدار کالا و خدمت را به جامعه عرضه نماید و این به دلیل مصرف غیر بهینه انرژی است.

جدول زیر سهم بخشها در کل مصرف نهائی انرژی را طی یک دوره ۲۰ ساله نشان می‎دهد. چنانچه از این جدول مشاهده می‎شود، در این  دوره ۲۰ ساله سهم مصرف فرآورده‎های نفتی نسبت به کل مصرف نهائی انرژی از ۸۶٫۷ درصد به ۵۶ درصد رسیده است. و همانطور که ملاحظه می‎شود با اتخاذ سیاستهای مناسب به تدریج طی این بیست سال از سهم مصرف فرآورده‎های نفتی و سوختهای فسیلی کاسته شده و به سهم مصرف گاز طبیعی و برق افزوده شده است. ولی مسئله‌نگران کننده اینجاست که طی این دو دهه سهم مصرف نهائی انرژی برای بخش خانگی و تجاری از ۳۷٫۷ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. در حالیکه این ارقام برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب از ۲۸٫۲ درصد به ۲۳٫۲ درصد و از ۷٫۵ درصد به ۴٫۱ درصد رسیده است. و این نشانگر آن است که سهم عمده مصرف انرژی در بخش غیر مولد است و مصرف انرژی غیر منطقی و غیر بهینه است.

واقعیت آنست که رشد فزآینده و بی‎رویه مصرف انرژی، رشد و توسعه اقتصادی جامعه را به نحو نامطلوب و غیر قابل قبولی تحت تأثیر قرار می‎دهد. جهت تأمین انرژی مورد نیاز و بهینه سازی مصرف انرژی برای جبران کمبودها، نیاز به سرمایه‎گذاری بیشتر در بخش انرژی و واردات تجهیزات و فن‎آوریهای پیچیده تبدیل و انتقال انرژی می‎باشد. این امر به طور یقین باعث محدود شدن منابع اقتصادی، سرمایه و ارز مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی شده و روند تأمین و پاسخگویی به تقاضای سایر کالاهای اساسی جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بنابر این اهمیت مسئله بهینه سازی مصرف انرژی بحدی است که تأکید به صرفه‎جویی و افزایش راندمان در فرآیندهای تولید و مصرف انرژی را ضروری می‎سازد.

شرح ۱۳۶۱ ۱۳۷۱ ۱۳۸۱
درصد میلیون بشکه

معادل نفت خام

درصد میلیون بشکه

معدل نفت خام

درصد میلیون بشکه

معادل نفت خام

فرآورده های نفتی
بخش خانگی و تجاری ۳۱٫۰۶ ۵۹٫۶ ۲۸٫۸۰ ۹۵٫۳ ۲۴٫۶۵ ۹۸٫۹
بخش صنعت ۲۴٫۸۴ ۴۷٫۷ ۲۱٫۸۵ ۷۲٫۳ ۱۳٫۶۶ ۵۴٫۸
بخش حمل و نقل ۳۰٫۵۵ ۵۸٫۶ ۳۳٫۴۵ ۱۱۰٫۷ ۵۲٫۰۷ ۲۰۸٫۸
بخش کشاورزی ۸٫۲۹ ۱۵٫۹ ۹٫۲۷ ۳۱ ۵٫۵۰ ۲۲
مصارف غیر انرژی ۵٫۲۶ ۱۰٫۱ ۶٫۵۳ ۲۱٫۶ ۴٫۱۳ ۱۶٫۶
کل مصرف فرآورده های نفتی ۱۰۰ ۱۹۱٫۹ ۱۰۰ ۲۳۰٫۹ ۱۰۰ ۴۰۱٫۱
گاز طبیعی
بخش خانگی و تجاری  ۵۵٫۴۵  ۱۲٫۲ ۴۳ ۴۷  ۶۱٫۳۰  ۱۷۳٫۸
بخش صنعت ۴۳٫۶۴ ۹٫۶ ۴۰٫۲۶ ۴۴ ۳۱٫۳۹ ۸۹
بخش حمل و نقل ۰٫۰۱ ۰٫۰۳
مصارف غیر انرژی ۰٫۹۱ ۰٫۲ ۱۶٫۷۴ ۱۸٫۳ ۷٫۲۹ ۲۰٫۷
کل مصرف گاز طبیعی ۱۰۰  ۲۲  ۱۰۰  ۱۰۹٫۳  ۱۰۰  ۲۸۳٫۶ 
زغال سنگ
بخش خانگی و تجاری ۲٫۸۲ ۰٫۱۲ ۲٫۰۷ ۰٫۱۵ ۱٫۷۶ ۰٫۱۵
مصارف غیر انرژی ۹۷٫۱۸ ۴٫۱ ۹۷٫۹۳ ۷٫۱ ۹۸٫۲۴ ۸٫۲
کل مصرف زغال سنگ ۱۰۰ ۴٫۳ ۱۰۰ ۷٫۳ ۱۰۰ ۸٫۴
سوخت های غیرتجاری
بخش خانگی و تجاری ۱۰۰ ۳٫۱ ۱۰۰ ۴٫۱ ۱۰۰ ۲
کل مصرف سوخت های غیرتجاری ۱۰۰ ۳٫۱ ۱۰۰ ۴٫۱ ۱۰۰ ۲
برق
بخش خانگی و تجاری ۵۸٫۶۲ ۸٫۵ ۵۸٫۹۴ ۲۰٫۱ ۵۰٫۲۰ ۳۲٫۷
بخش صنعت ۳۶٫۵۵ ۵٫۳ ۳۱٫۳۸ ۱۰٫۷ ۳۴٫۰۵ ۲۲٫۲
بخش حمل و نقل ۰٫۰۱ ۰٫۰۱
بخش کشاورزی ۴٫۸۳ ۰٫۷ ۶٫۱۶ ۲٫۱ ۱۱٫۴۴ ۷٫۵
سایر مصارف ۳٫۵۲ ۱٫۲ ۴٫۳۰ ۲٫۸
کل مصرف برق ۱۰۰ ۱۴٫۵ ۱۰۰ ۳۴٫۲ ۱۰۰ ۶۵٫۲
کل مصرف نهایی انرژی ۲۲۱٫۳ ۴۳۸٫۷ ۷۱۴٫۸

جدول شماره ۱

سوختهای غیر تجاری شامل هیزم و زغال چوب می‎گردد

اثرات اقتصادی زیست محیطی الگوی مصرف انرژی در ایران

همانطور که می‎دانیم اکتشاف، استخراج، تولید ، بهره‎برداری ،‌انتقال ، تبدیل، توزیع و مصرف حاملهای انرژی فسیلی موجب ایجاد آلودگیهای فراوانی در هوا ، آب و خاک شده که آلودگیهای صوتی ، بویایی و دیداری را نیز به دنبال دارد. این اثرات و آلودگیها ،‌محیط زیست انسانی و طبیعی را با تهدیدها و مخاطرات مواجه نموده است.

یکی از مهمترین این آلودگیها ،‌آلودگی هوا در اثر انتشار و نشت گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوختهای فسیلی است.

جدول شماره ۲ میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‎ای را در اثر مصرف انرژی‎های فسیلی در طی سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۱ درکشور نشان می‎دهد. که نشانگر افزایش چشمگیر میزان انتشار کلیه آلاینده‎های زیست محیطی‎ می‎باشد.

نمودار شماره ۱ نیز روند تغییر انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‎ای را طی سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۱ در کشور نشان می‎دهد. همانگونه که از جدول و نمودار مشاهده می‎شود مقدار گاز گلخانه‎ای CO2 انتشار یافته از رقم ۱۶ میلیون تُن در سال ۱۳۴۶ به رقم ۳۲۸ میلیون تُن در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است.

گازهای گلخانه‎ای مانند CO2 سبب بروز پدیده تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی شده و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت کاهش انتشار آن از بعد جهانی حائز اهمیت می‎باشند. در صورتی که گازهای آلاینده‎ای مانند NOx ، SOx و CO سبب بارش بارانهای اسیدی ، بروز مخاطرات بهداشتی و بخطر انداختن سلامتی انسانها و سایر موجودات گردیده و عمدتاً از دیدگاه منطقه‎ای و ملی مورد توجه قرار می‎گیرند.

کاهش تولید گازهای گلخانه ای همواره باید یکی از برنامه های اصلی دولت ها برای مبارزه با گرمایش کره زمین و بهینه سازی مصرف انرژی باشد.

جدول شماره ۳ هزینه‎های اجتماعی ناشی از مصرف حاملهای انرژی فسیلی در بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی کشور طی سال ۱۳۸۱ برای گازهای آلاینده NOx ، SO2 و CO2 را نشان می‎دهد.

همانطور که ملاحظه می‎شود جامعه و دولت در سال ۱۳۸۱ تنها بابت سه آلاینده فوق ۱۳۱۴۴۷ میلیارد ریال هزینه متحمل شده است. لذا ادامه این روند غیر بهینه مصرف انرژی علاوه بر آنکه کاهش سریع طول عمر منابع انرژی فسیلی بخصوص نفت را در بر دارد،‌بلکه منجر به آلودگی بیش از حدّ هوا می‎شود.

در این شرایط اتخاذ سیاستی که بتواند ضمن ایجاد و حفظ ثبات سیاسی کشور، توانائی مناسبی برای هماهنگی با معیارهای توسعه پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشد حائز اهمیت است. سیاست گرایش بسوی فن‎آوریهای نوین، میزان بهره‎وری منابع انرژی را در کلیه مصارف خانگی، صنعتی ،‌خدمات و حمل و نقل افزایش داده و ارتقاء شاخص‎های اقتصادی ، بخصوص تولید سرانه ناخالص داخلی را در طول برنامه‎های توسعه اقتصادی به ارمغان می‎آورد. بنابر این صرفه‎جوئی در مصرف انرژی و بکارگیری بهینه از سوختهای فسیلی و بالاخره بهره‎گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

سال NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM
۱۳۴۶ ۶۳۹۹۴ ۱۰۸۷۵۶ ۱۶۰۷۹۱۵۸ ۱۴۴۲ ۲۹۶۰۶۴ ۸۰۳۹۵ ۲۰۳۹۹
۱۳۵۰ ۹۹۷۳۳ ۱۶۸۴۷۴ ۲۴۷۷۲۳۰۴ ۲۲۴۲ ۴۸۵۹۴۰ ۱۲۹۱۷۹ ۳۱۵۲۱
۱۳۵۵ ۲۳۱۶۰۹ ۳۴۸۸۴۴ ۴۷۹۰۴۵۵۰ ۴۵۸۶ ۱۳۴۴۰۷۳ ۳۳۴۸۳۱ ۷۱۲۰۴
۱۳۶۰ ۳۰۶۷۵۴ ۴۸۲۲۷۹ ۳۱۸۹۴۳۸۸ ۶۴۱۱ ۱۵۲۷۵۴۳ ۳۹۹۶۶۱ ۹۵۱۰۳
۱۳۶۵ ۴۸۹۰۳۶ ۷۸۴۸۴۵ ۹۳۱۸۲۱۵۴ ۱۰۶۰۳ ۲۳۲۸۱۸۴ ۶۲۱۶۸۴ ۱۵۴۰۶۸
۱۳۷۰ ۶۲۹۹۰۴ ۸۵۰۴۴۳ ۱۷۰۱۱۰۲۷۷ ۱۱۹۷۴ ۳۰۹۲۳۷۵ ۸۰۷۲۲۱ ۱۹۲۲۴۳
۱۳۷۵ ۸۱۴۶۹۸ ۱۱۴۴۲۹۵ ۲۴۰۳۵۳۴۳۳ ۱۵۳۰۳ ۴۲۶۳۱۵۶ ۱۰۶۵۱۳۸ ۲۳۶۴۱۹
۱۳۸۰ ۹۹۴۴۲۴ ۱۱۷۴۹۴۵ ۳۰۲۳۱۵۶۴۵ ۱۵۶۵۳ ۵۹۸۹۱۳۷ ۱۴۱۷۶۲۳ ۲۷۲۰۱۳
۱۳۸۱ ۱۰۵۶۷۵۳ ۱۱۶۷۰۴۴ ۳۲۸۱۰۱۳۶۲ ۱۵۴۸۱ ۶۶۰۶۲۴۷ ۱۵۴۳۸۵۰ ۲۸۵۸۹۴

جدول شماره ۲

نمودار ۱ – روند تغییر انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‎ای از کل بخشهای مصرف کننده انرژی کشور

گاز NOx CO2 SO2 جمع
بخش خانگی و تجاری ۴۹۱۸ ۱۰۶۰ ۱۹۰۴۲ ۲۵۰۲۰
صنایع ۶۳۶۴ ۲۳۳۱ ۱۰۶۵۶ ۱۹۳۵۱
حمل و نقل ۳۴۰۱۸ ۲۱۸۹ ۱۶۱۶۷ ۵۲۳۷۴
کشاورزی ۲۸۵۰ ۴۰۴ ۱۸۰۲ ۵۰۵۶
نیروگاه ها ۷۹۵۳ ۲۲۶۰ ۱۹۴۳۳ ۲۹۶۴۶
جمع ۵۶۱۰۳ ۸۲۴۷ ۶۷۱۰۰ ۱۳۱۴۴۷

جدول شماره ۳

الگوی مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری

جدول شماره ۴ مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری را به تفکیک حاملهای انرژی طی چهار دهه نشان می‎دهد.

شرح ۱۳۵۱ ۱۳۶۱ ۱۳۷۱ ۱۳۸۱
خانگی و تجاری
فرآورده های نفتی ۲۷٫۱ ۵۹٫۶ ۹۵٫۳ ۹۸٫۹
گاز طبیعی ۰٫۱ ۱۲٫۲ ۴۷٫۰ ۱۷۳٫۸
زغال سنگ ۰٫۱ ۰٫۱۲ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵
سوخت های غیرتجاری ۳٫۷ ۳٫۱ ۴٫۱ ۲٫۰
برق ۱٫۸ ۸٫۵ ۲۰٫۱ ۳۲٫۷
کل مصرف انرژی ۳۲٫۸ ۸۳٫۵ ۱۶۶٫۶ ۳۰۷٫۶

جدول شماره ۴

همانطور که از جدول مشاهده می‎شود،‌ کل مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری طی چهار دهه از ۳۲٫۸ میلیون بشکه معادل نفت خام به ۳۰۷٫۶ میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده است.

جدول شماره ۵ سهم هر یک از بخشهای مصرف کننده انرژی کشور در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‎ای و هزینه اجتماعی مربوط به سه آلاینده NOx ، SO2 و CO2 را در سال ۱۳۸۱ نشان می‎دهد.

همانطور که از جدول مشاهده می‎شود، بخش خانگی، تجاری و عمومی در میان سایر بخش‎های انرژی بر مقام دوم را جهت نشر گاز آلاینده‌ CO2  در سال ۱۳۸۱ در کشور دارا بوده است و بالغ بر ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال هزینه اجتماعی بابت سه آلاینده مهم بر دولت و جامعه تحمیل نموده است.

بخش NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM هزینه های اجتماعی مربوط به سه آلاینده مهم (میلیارد ریال)
خانگی، تجاری و عمومی ۹٫۰ ۱۲٫۹ ۲۷٫۲ ۱۱٫۹ ۱٫۰ ۰٫۷ ۳٫۶ ۲۵۰۲۰
صنایع ۱۱٫۷ ۲۸٫۳ ۱۶٫۱ ۳۱٫۹ ۰٫۳ ۰٫۴ ۴٫۹ ۱۹۳۵۱
حمل و نقل ۶۲٫۴ ۲۶٫۶ ۲۴٫۵ ۲۲٫۴ ۹۸٫۵ ۹۶٫۱ ۷۸٫۱ ۵۲۲۷۴
کشاورزی ۵٫۲ ۴٫۹ ۲٫۷ ۲٫۳ ۰٫۳ ۲٫۵ ۸٫۴ ۵۰۵۶
نیروگاه ها ۱۱٫۶ ۲۷٫۴ ۲۹٫۵ ۳۱٫۶ ۰٫۳ ۵٫۰ ۲۹۶۴۶

جدول شماره ۵ – سهم هریک از بخشهای مصرف کننده انرژی کشور در انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‎ای در سال (درصد)

از آنجائیکه بخش خانگی و تجاری یکی از بخشهای پر مصرف انرژی در کشور است. بهینه‎سازی مصرف سوخت هم از بُعد کیفیت لوازم خانگی انرژی بر و هم از بُعد چگونگی ساخت بنا اهمیت بسزائی دارد. با اجرای استاندارد مصرف انرژی در مورد تجهیزات انرژی بر خانگی و زدن برچسب انرژی بر روی آنها به مرور کالاها و تجهیزات انرژی بر خانگی غیرکارآ از بازار مصرف حذف می‎گردند.

همچنین با اجرای اقداماتی نظیر ممیزی انرژی در بیمارستانها، ساختمان‎های اداری، هتلها و ساختمانهای مسکونی بهینه‎سازی مصرف سوخت در این قبیل ساختمانها انجام خواهد گرفت.

بحث و نتیجه‌گیری در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی

با نگاهی به مصرف انرژی در ایران طی دو دهه ۱۳۶۱ الی ۱۳۸۱ به این نتیجه رسیدیم که سهم مصرف انرژی نهائی برای بخش خانگی و تجاری از ۳۷٫۷ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. در حالیکه این ارقام برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب از ۲۸٫۲ درصد به ۲۳٫۲ درصد و از ۷٫۵ درصد به ۴٫۱ درصد رسیده است. و این نشانگر آن است که سهم عمده مصرف انرژی در بخش غیر مولد است و مصرف انرژی غیرمنطقی و غیر بهینه است.

با توجه به این مسئله و با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی که منبع درآمد ملی کشور ما نیز محسوب می‎شود و مسائل زیست محیطی ناشی از مصرف منابع انرژی فسیلی تأکید به صرفه‎جوئی و افزایش راندمان در فرآیندهای تولید و مصرف انرژی را ضروری می‎سازد.

از آنجائیکه بخش خانگی و تجاری یکی از بخشهای پرمصرف انرژی در کشور است. بهینه‎سازی مصرف سوخت هم از بُعد لوازم خانگی انرژی بر و هم از بُعد چگونگی ساخت بنا اهمیُت بسزائی دارد. با اجرای استاندارد مصرف انرژی در مورد تجهیزات انرژی بر خانگی و زدن برچسب انرژی بر روی آنها به مرور کالاها و تجهیزات انرژی برخانگی غیرکارآ از بازار مصرف حذف می‎گردند.

همچنین با اجرای اقداماتی نظیر ممیزی انرژی در بیمارستانها، ساختمانهای اداری، هتلها و ساختمانهای مسکونی بهینه‎ سازی مصرف انرژی در این ساختمانها انجام خواهد گرفت.

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها الگوهای کاهش هدر رفت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و منازل مسکونی بهینه سازی مصرق انرژی در صنعت حمل و نقل
فهرست