آزمایش تعیین مقاومت فشاری گچ

نام آزمایش: تعیین مقاومت فشاری گچ

وسایل مورد نیاز:

  1. آب مقطر
  2. پودر گچ
  3. دستگاه تست مقاومت فشاری

 

روش اجرای آزمایش تعیین مقاومت فشاری گچ

برای انجام این آزمایش، ابتدا باید ملات گچ و آب را با نسبت محاسبه شده در آزمایش تعیین نسبت آب به گچ تهیه کنیم. سپس ملات آماده شده را درون قالب های استاندارد دستگاه تست مقاومت فشاری می ریزیم، تا قطعات مکعبی شکل از این ملات گچ ساخته شود.

پس از خشک شدن قالب ها، قطعات گچ را از درون قالب های دستگاه تعیین مقاومت فشاری خارج می کنیم و آن ها را در جایی خشک و دور از رطوبت به مدت یک هفته قرار داده تا کاملا خشک شوند و به حداکثر مقاومت خود برسند. معمولاً تهیه ۲ الی ۳ قالب گچی برای انجام این آزمایش کافی خواهد بود.

سپس قالب ها را یک به یک درون دستگاه تعیین مقاومت فشاری قرار می دهیم تا آزمایش تعیین مقاومت فشاری گچ صورت پذیرد.

نتایج بدست آمده از مقاومت هر قالب گچ را یادداشت کرده و سپس با میانگین گیری از اعداد بدست آمده، می توان مقاومت فشاری نمونه گچ موجود را محاسبه نمود.

در زبان انگلیسی واژه “مقاومت فشاری گچ” را با نام Gypsum compression strength می شناسند.

فهرست