آزمایش تعیین مقاومت خمشی گچ

نام آزمایش: تعیین مقاومت خمشی گچ

وسایل مورد نیاز:

  1. آب مقطر
  2. پودر گچ
  3. دستگاه تست مقاومت خمشی
  4. قالب گچ

 

روش اجرای آزمایش تعیین مقاومت خمشی گچ

برای انجام این آزمایش، ابتدا باید ملات گچ و آب را با نسبت محاسبه شده در آزمایش تعیین نسبت آب به گچ تهیه کنیم. سپس ملات آماده شده را درون قالب های استاندارد دستگاه تست مقاومت خمشی می ریزیم، تا قطعات مکعبی شکل (مکعب مستطیل) از این ملات گچ ساخته شود.

پس از خشک شدن قالب ها، قطعات گچ را از درون قالب های دستگاه تعیین مقاومت خمشی گچ، خارج می کنیم و آن ها را در جایی خشک و دور از رطوبت به مدت یک هفته قرار داده تا کاملا خشک شوند و به حداکثر مقاومت خود برسند. معمولاً تهیه ۲ الی ۳ قالب گچی برای انجام این آزمایش کافی خواهد بود.

سپس قالب ها را یک به یک درون دستگاه تعیین مقاومت خمشی قرار می دهیم تا آزمایش تعیین مقاومت خمشی گچ صورت پذیرد. باید توجه داشت که در هنگام قرار دادن قطعات نمونه در دستگاه سنجش مقاومت فشاری، بارگزاری دستگاه دقیقاً بر روی ناحیه میانی نمونه ها صورت بپذیرد، چراکه در غیر این صورت، نتایج آزمایش با واقعیات موجود دارای تناقض خواهند بود.

نتایج بدست آمده از مقاومت هر قالب گچ را یادداشت کرده و سپس با میانگین گیری از اعداد بدست آمده، می توان مقاومت خمشی نمونه گچ موجود را محاسبه نمود.

در زبان انگلیسی واژه “مقاومت خمشی گچ” را با نام Gypsum bending strength می شناسند.

فهرست